INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH - RODO

Uwzględniając zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych - RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oświadczamy, że bardzo poważnie podchodzimy do prywatności oraz  bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. Zależy nam na ochronie Państwa danych osobowych i przejrzystym informowaniu o tym, jakie informacje gromadzimy i co z nimi robimy.

Informujemy że, Administratorem Państwa danych osobowych jest firma DECAR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-170, ul. Modlińska 154B.

Z Administratorem można skontaktować się wypełniając formularz kontaktowy znajdujący się na tej stronie.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie;
 • zawarcia i zrealizowania na Państwa rzecz umowy, której są Państwo stroną;
 • dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami wynikającymi z łączącej nas umowy;
 • wykonania przez Administratora obowiązków w zakresie przechowywania dokumentów związanych z realizacją umowy, które to obowiązki wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 • w przypadku gdy wyrazicie Państwo na to zgodę, również w celu marketingu produktów i usług, których dostawcą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej  jest Administrator; badania satysfakcji klientów; prowadzenia kampanii dotyczących bezpieczeństwa produktów oraz poprawy jakości towarów i usług dla zwiększenia satysfakcji klientów, związanych z prowadzoną przez Administratora działalnością gospodarczą.

Dane osobowe będą przetwarzane w wymienionych powyżej celach odpowiednio na podstawie przesłanki:

 • niezbędności do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy czyli art. 6 ust. 1 pkt b) RODO;
 • niezbędności do zrealizowania umowy, której jesteście Państwo stroną, czyli art. 6 ust. 1 pkt b) RODO;
 • niezbędności do  zrealizowania celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających na obronie przed roszczeniami i dochodzeniu ich, czyli art. 6 ust. 1 f) RODO;
 • niezbędności do wykonania przez Administratora obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, czyli art. 6 ust. 1 c) RODO;
 • zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1a) RODO, jeżeli wyrazicie Państwo taką zgodę.

Dane osobowe mogą zostać przekazane przez Administratora  podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi oraz podmiotom współpracujących z Administratorem. Lista podmiotów współpracujących z Administratorem znajduje się w siedzibie firmy.

Dane będą przechowywane w wymienionych w punkcie 2) celach odpowiednio:

 • przez okres prowadzenia komunikacji przed zawarciem umowy;
 • przez czas trwania i realizowania na Państwa rzecz umowy;
 • do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z łączącej strony umowy, a w razie wszczęcia postępowania, do czasu jego prawomocnego zakończenia;
 • do upływu okresu, przez jaki Administrator zobowiązany jest archiwizować dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 • przez czas świadczenia przez Administratora działalności gospodarczej na rynku usług, o profilu takim jak świadczone obecnie – o ile wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie danych na cele marketingowe.

Informujemy, że osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych.  Zapytania lub zgłoszenia dotyczące danych osobowych prosimy kierować na adres email: rodo@decar.pl lub poprzez formularz kontaktowy znajdujący się poniżej.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do: udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie oraz zawarcia i realizowania na Państwa rzecz umowy, a brak ich podania spowoduje brak możliwości udzielenia odpowiedzi, zawarcia umowy i świadczenia na Państwa rzecz. Natomiast w zakresie celu marketingowego, podanie przez Państwa danych jest całkowicie dobrowolne, a brak ich podania spowoduje brak możliwości kierowania do Państwa przez Administratora ofert marketingowych.

Informujemy, że dane osobowe – w zakresie przetwarzania na cele marketingowe –  mogą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Profilowanie będzie prowadzone na podstawie danych osobowych znajdujących się w zbiorze Administratora, w szczególności na podstawie danych o wcześniej zakupionych u Administratora produktach lub usługach, jak również informacji dostępnych na rynku dotyczących bieżącego popytu. Profilowanie będzie prowadzone z wykorzystaniem aktualnego oprogramowania stworzonego w tym celu. Celem profilowania będzie marketing produktów i usług oferowanych przez Administratora oraz dostosowanie oferty do potrzeb i zainteresowań osoby, której dane dotyczą. Oferta ta będzie mieć charakter jedynie propozycji lub informacji i nie będzie w żaden sposób wiązać osoby, której dane dotyczą.

Zgoda  na przetwarzanie danych w celach marketingowych może zostać cofnięta przez Państwa w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano w tym celu, na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgoda może zostać cofnięta poprzez złożenie oświadczenia osobiście w siedzibie Administratora lub wysłanie skanu na adres email: rodo@decar.pl.

Informujemy, że w przypadkach gdy:

zażądacie Państwo kolejnej już (c. n. drugiej) kopi swoich danych osobowych;

Państwa żądanie zostanie uznane przez nas za obiektywnie ewidentnie nieuzasadnione;

Państwa żądanie zostanie uznane przez nas za obiektywnie  nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter

- będziemy pobierali od Państwa, w celu realizacji żądania , opłatę w  wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych poniesionych w celu zadośćuczynienia Państwa żądaniu (np. koszt wykonania ksera, zgrania danych na nośnik itp.).

PLIKI: 

Polityka ochrony danych osobowych

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych

* - POLE WYMAGANE

Autoryzowany Koncesjoner
RENAULT i DACIA
ul. Modlińska 154 B
03-170 Warszawa

Szybki dojazd Mostem Północnym

DOJAZD

Samochody nowe
22 519 89 06
22 519 89 10
Pon-Pt: 9:00-18:00
Sobota: 20.06. i 27.06. 9:00-14:00

napisz do nas

Serwis
22 519 89 30
Pon-Pt: 7:00-17:00
Sobota: nieczynne

 

napisz do nas

Części i akcesoria
22 519 89 60
Pon-Pt: 7:00-17:00
Sobota: nieczynne

 

napisz do nas

Samochody używane
22 519 89 08
22 519 89 09
Pon-Pt: 9:00-18:00
Sobota: 20.06. i 27.06. 9:00-14:00

napisz do nas

Ubezpieczenia
22 519 89 20
22 519 89 22
Pon-Pt: 9:00-18:00
Sobota: nieczynne

napisz do nas

Blacharnia
22 519 89 14
22 519 89 70
Pon-Pt: 7:00-17:00
Sobota: nieczynne

napisz do nas